Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng) ngày 06/07/2021 và chuyến VN164 (Đà Nẵng - Hà Nội) ngày 09/07/2021 liên quan đến bệnh nhân P.V.D (thông tin cập nhật lúc 7h ngày 12/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng) và VN164 (Đà Nẵng - Hà Nội) liên quan đến BN P.V.D. Ngày 06/07, bệnh nhân bay chuyến VN171 từ Hà Nội và Đà Nẵng, cùng chuyến với BN27910. Ngày 09/07, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay VN164. Sau đó, đi xe công cộng (bus 68) về nội thành Hà Nội.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185