Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 16h ngày 05/07/2021 liên quan đến bệnh nhân N.L.P (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 09/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân N.P.L. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185