Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 21h - 23h ngày 07/07/2021 liên quan đến bệnh nhân Đ.T.T (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 08/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN286 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân Đ.T.T có yếu tố dịch tễ trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/07/2021.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185