Hỗ trợ sử dụng và cấp tài khoản cho CDC, SYT các tỉnh/ thành phố: ThS. Thắng, điện thoại: 0975.951.185


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185