Danh sách các trường hợp đã được xuất viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Văn phòng PHEOC kính gửi danh sách bệnh nhân đã xuất viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh từ ngày 28/05 - 11/06 (thông tin cập nhật lúc 22h00 ngày 12/06/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185