Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1262 (Hồ Chí Minh - Vinh) lúc 08h30 ngày 30/05 liên quan tới bệnh nhân N.V.M và N.T.H (thông tin cập nhật lúc 16h00 ngày 06/06/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1262 lúc 08h30 ngày 30/05 liên quan đến hai bệnh nhân dương tính N.V.M và N.T.H ghi nhận tại Hà Tĩnh.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185