Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN242 (HCM-HN) ngày 23/04 và VN263 (HN-HCM) ngày 29/04 liên quan tới bệnh nhân V.X.L (BN6293) (thông tin cập nhật lúc 17h00 ngày 29/05/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185