Tổng hợp kết quả truy vết chuyến bay VN160 (02/05), VN6087 và QH1403

Để có thông tin cụ thể về các chuyến bay nguy cơ, tổ truy vết xin gửi một số báo cáo tổng hợp liên quan (thông tin cập nhật lúc 16h30 ngày 19/05)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185