Tạm thời cập nhật danh sách người đi trên chuyến bay VN1180 (Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 24/04/2021 và VN1179 (Hải Phòng - Hồ Chí Minh) ngày 05/05/2021 liên quan tới bệnh nhân Đ.T.T.M (Tin cập nhật lúc 15h10' ngày 19/05/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185