Tổng hợp kết quả truy vết các chuyến bay VN113, VN160, VN7161, VJ546, VN1559, VN8204, VN1572

Tính tới ngày 11/05/2021 đã thực hiện truy vết được bốn chuyến bay có bệnh nhân dương tính với COVID-19 bao gồm: VN113, VN160, VN7161, VJ546, VN1559, VN8204, VN1572 (thông tin cập nhật lúc 16h30' ngày 19/05/2021). Để có thông tin cụ thể về các chuyến bay nguy cơ, xin gửi một số báo cáo tổng hợp liên quan.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185